تبلیغات
علمی - معرفی ICهای سری 74XX
یکشنبه 15 دی 1387

معرفی ICهای سری 74XX

   نوشته شده توسط: امید HERUOSNAM    

در جدول زیر IC های سری 74XX بصورت شماره و نوع معرفی شده اند یعنی شماره آی سی و تنها نوع گیتهای بکار رفته در آن و یا کاربرد آن معرفی شده است.

ضمن اینکه اختصاراتی که در جدول زیر آمده است و بیانگر نوع ساختار و تکنولوژی ساخت آی سی ها میباشد در زیر آمده است :

TTL=STANDARD

LS=LOW POWER SCHOTTKY

ALS=ADVANCED LOW POWER SCHOTTKY

نوع گیت و یا کاربرد آی سی

شماره آی سی

تکنولوژی های موجود ساخت

آی سی

NAND

7400

TTL, LS, ALS, HC, HCT

7401

TTL, LS

7403

TTL, LS, ALS, HC, HCT

7410

TTL, LS, ALS, HC, HCT

7412

TTL, LS, ALS, HC, HCT

7420

TTL, LS, ALS, HC, HCT

7422

TTL, LS, ALS

7426

TTL, LS

7430

TTL, LS, ALS, HC, HCT

7437

TTL, LS, ALS

7438

TTL, LS, ALS

7439

TTL

7440

TTL, LS, ALS, HC, HCT

74133

LS, ALS, HC

OR

7432

TTL, LS, ALS, HC, HCT

7486

TTL, LS

74136

TTL, LS, ALS, HC, HCT

74386

ALS

AND

7408

TTL, LS, HC, HCT

7409

TTL, LS, ALS

7411

TTL, LS, ALS, HC, HCT

7415

LS

7421

TTL, LS, ALS, HCT

7412

TTL, LS, ALS, HC, HCT